Jonske mase

Jonska masa predstavlja kiselu katjonsku smolu, sulfonovano polistilornog tipa. Koristi se za omekšivanje vode kao i za demineralizaciju vode.

Njene osnovne karakteristike su fizička, hemijska i termička stabilnost, dobra kinetika razmene jona i visok kapacitet razmene.

 

© 2019 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART